Despre Leader

LEADER este un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice și sociale a zonelor rurale, reducerea disparităților dintre urban-rural și promovarea incluziunii sociale. Experiența actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde în totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați, iar abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată prin plasarea acesteia sub resposabilitatea comunității.

În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a început în perioada 2007-2013 prin intermediul PNDR. În perioada 2011-2012, teritoriul a fost acoperit de 163 de GAL-uri selectate, acoperind o suprafață de cca. 142.000 km², reprezentând aproximativ 63% din teritoriul eligibil și circa 58% din populația eligibilă LEADER.

În noua perioadă de programare se urmărește acoperirea întregului teritoriu eligibil LEADER de către un număr mai redus de GAL-uri față de perioada anterioară, pentru o dezvoltare echilibrată teritorială, care să asigure masa critică pentru implementarea corectă și eficientă a strategiei și eficientizarea costurilor de funcționare.

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) reprezintă o modalitate de implementare ce permite partenerilor locali să elaboreze strategia de dezvoltare rurală, în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului.

În cadrul SDL se dorește selectarea unui set coerent de măsuri adaptate priorităților specifice teritoriului și valorificarea potențialul autentic local al teritoriului. LEADER va contribui la dezvoltarea zonelor rurale, inclusiv a orașelor mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori (va fi indicată mai târziu o listă a zonelor în care LEADER va contribui), și va facilita implementarea proiectelor cu o abordare inovativă multisectorială și transversală, pentru a sprijini nevoile populației din teritoriul eligibil LEADER și a îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020.

Ca un criteriu general de complementaritate, FEDR și FSE, prin instrumentul de finanțare DLRC-POR, va sprijini acțiunile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității în mediul urban pentru localități cu peste 20.000 de locuitori, în timp ce FEADR va sprijini GAL-uri în zonele rurale și în orașele mici cu mai puțin de 20.000 de locuitori. Finanțarea LEADER prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) va fi realizată din FEADR.

În perioada de programare 2007-2013, având în vedere durata scurtă a apelului de selecție pentru investițiile privind infrastructura de broadband în spațiul rural, cauzată de constrângerea semnării contractelor de finanțare până la 30.06.2014, cât și de timpul limitat pentru potențialii beneficiari de a implementa proiectele până la finalizarea perioadei de programare, o serie de proiecte tehnice/cereri de finanțare au fost respinse pe motive de neîndeplinire a cerințelor tehnice/admisibilitate. În actuala perioadă de programare nu sunt prevăzute constrângeri de timp similare, care să împiedice GAL-urile sa includă proiectele de infrastructură de bandă largă ca parte din strategiile de dezvoltare locală. Pentru a asigura îmbunătățirea calității proiectelor de infrastructura de bandă largă, GALurile vor realiza sesiuni de animare/informare înainte de lansarea apelurilor aferente măsurii de broadband, unde pot fi invitați inclusiv specialiști în domeniul rețele TIC. Autoritatea de Management și Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală vor încuraja și sprijini implementarea proiectelor de infrastructură de bandă largă dacă acestea sunt incluse în strategiile de dezvoltare locală. Astfel, suma de 25 Milioane EURO estimată în Acordul de Parteneriat pentru finanțarea acțiunilor de internet în bandă largă/broadband, ar putea fi majorată până la 35 Milioane de Euro, în măsura în care raspunde nevoilor identificate la nivelul strategiilor de dezvoltare locală. În cadrul evaluării intermediare a PNDR, ar trebui inclusă o re-evaluare a zonelor rămase neacoperite, cu privire la realizarea obiectivelor pentru zonele rurale, conform UE 2020. În cazul în care nevoile identificate nu sunt acoperite pe deplin, suma alocată acestor tipuri de acțiuni poate fi suplimentată.

Având în vedere experiența din perioada de implementare a PNDR 2007-2013, finanțarea măsurilor de valorificare a resurselor locale și de promovare a specificității locale este relevantă pentru a menține caracterul inovator al abordării LEADER. Totodată, urmărind aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricole Comune ale U.E. și ale PNDR, programul LEADER, presupune dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acestora.

Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii identificate la nivelul comunităților locate, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi.

Legătura măsurii cu nevoile:

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la satisfacerea nevoilor „Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială”(019), „Infrastructură de bază și servicii adecvate în zonele rurale” (020), „Creșterea și diversificarea numărului de locuri de muncă în zonele rurale” (021), “Patrimoniul local conservat” (022), “Dezvoltarea locală prin abordarea LEADER” (023), “Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural” (024), “Accesul la infrastructura modernă TIC” (025), aşa cum au fost identificate în Cap. 4.2 al programului.

Pentru a răspunde nevoilor identificate, operațiunile vor fi desfăşurate în cadrul a patru sub-măsuri:

 • sprijin pregătitor, sM19.1,
 • sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, sM19.2,
 • pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală, sM19.3,
 • sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare, sM19.4.

Contribuția măsurii la domeniile de intervenție

Deși programată în totalitate în cadrul DI 6B, proiectele din cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală pot contribui domeniile de intervenție așa cum sunt prevăzute în regulamentele specifice dezvoltării rurale. Asigurarea sinergiei dintre priorități va conduce la revitalizarea și dezvoltarea zonelor LEADER. Sprijinul acordat prin Prioritatea 6, Domeniul de Intervenție 6B pentru îmbunătăţirea infrastructurii locale de bază contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii populației din zonele LEADER și atractivitatea satelor.

LEADER, prin caracterul său transversal contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală identificate la nivelul PNDR 2014-2020. Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordării LEADER. Prin urmare, LEADER va încuraja proiectele inovative ce sunt în acord cu obiectivele din Reg. (EU) nr. 1305/2013 și cu obiectivele de dezvoltare locală ale comunității.

Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor contribuie nu numai la sporirea calităţii vieţii în zonele LEADER, ci și la stimularea activităţilor de turism rural, dezvoltarea produselor locale şi crearea de locuri de muncă. Proiectele sprijinite la nivelul strategiilor de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR.

Cele mai semnificative oportunități pentru LEADER se regăsesc în următoarele domenii de acțiune:

 • contribuția la diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători din spaţiul LEADER;
 • crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică, infrastructura fizică locală la scară mică, inclusiv broadband și a serviciilor de bază;
 • creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor;
 • îmbunătăţirea incluziunii sociale inclusiv în ce privește grupurile minoritare/ etnice, protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural
 • diversificarea ofertei turistice, încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică teritorială.

GAL-urile reprezintă soluția concretă, transformarea în realitate a potențialului pe care comunitățile locale îl pot valorifica pentru a se putea înscrie în această nouă abordare a dezvoltării satului european, o abordare prin care se încurajează întoarcerea și/sau stabilirea tinerilor în teritoriul LEADER și dezvoltarea economică, socială și culturală a acestuia. Pentru a sprijini acest demers se pune accentul pe: stimularea parteneriatelor, transferul de cunoștințe și implementarea inițiativelor inovative, dar mai ales, pe implicarea reală a cetățenilor în deciziile strategice pe termen lung etc.

Contribuția la obiectivele transversale:

Mediu și climă

Prin măsurile de interes local ce ar putea fi finanțate prin LEADER 2014-2020 se au în vedere și acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice prin promovarea de soluții inovative care să răspundă nevoilor identificate în acest sens în SDL. De asemenea, prin LEADER sunt încurajate investițiile ce vizează eficientizarea energiei și a consumului de apă, crearea și dezvoltarea de activități neagricole privind identificarea și utilizarea energiilor din surse regenerabile, promovarea utilizării surselor de caldură pe bază de biomasă, crearea și dezvoltarea de sisteme de producere și distribuție a biogazului la nivel de comunitate, contribuind astfel la dezvoltarea competitivității locale, servicii de bază și a unei economii locale cu emisii scăzute de carbon.

Inovarea

Grupurile de Acţiune Locală joacă un rol important în dezvoltarea comunității. Prin capacitatea acestora de a întruni interesele membrilor comunităţilor locale, GAL-urile pot identifica soluţii inovatoare la problemele existente la nivel local. Inovarea în cadrul LEADER constă, aşadar, în modul în care GAL-urile abordează oportunităţile şi provocările identificate la nivel local şi în modul în care reuşesc să crească interesul pentru dezvoltarea proiectelor inovative de utilitate publică și/sau cu impact economic, social, cultural și natural.

Astfel, la nivelul unei comunități locale, acțiunile inovative presupun finanțarea unor investiții/servicii care sunt sprijinite prin FEADR și asigură îndeplinirea obiectivelor din SDL. În cadrul SDL pot fi dezvoltate măsuri inovative în orice domeniu pentru care au fost identificate nevoi specifice la nivelul comunității locale. Măsurile inovative pot viza inclusiv domenii precum: eficiența energetică și promovarea energiei din surse regenerabile, TIC, patrimoniu material și imaterial inclusiv patrimoniu natural de interes local, piețe agricole, agroalimentare pentru produsele locale, grupuri vulnerabile și comunități dezavantajate etc.

Implementarea abordării LEADER

Pentru a fi eligibilă, Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) trebuie să fie elaborată pe baza unei abordări de jos în sus. Activitățile LEADER pot să corespundă diferitelor tipuri de activități prevăzute de Regulamentul 1305/2013, inclusiv cele legate de activitățile de promovare a incluziunii sociale și a reducerii sărăciei și să contribuie astfel la OT9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și discriminării din Acordul de Parteneriat al Romaniei. De asemenea, prin SDL pot fi sprijinite și alte activități care răspund obiectivelor economice și de mediu precizate în Regulament.

Grupurile de Acțiune Locală vor structura strategia de dezvoltare locală în funcție de obiectivele PNDR 2014-2020 și în funcție de nevoile identificate în analiza diagnostic din SDL. Valoarea adăugată a LEADER reiese din faptul că strategiile trebuie să promoveze inovarea și să reflecte modalitatea în care aceasta este abordată în cadrul proceselor și activităților specifice. Se va acorda prioritate în selecție SDL-urilor care propun măsuri prin care se ating obiectivele transversale ale PNDR (inovarea, schimbări climatice și acțiuni de mediu).

LEADER, ca abordare inovatoare, bazată pe cooperare și implementată într-o anumită regiune, generează valoare adăugată în respectiva regiune în special datorită implicării de jos în sus a populației și a participării integrate a reprezentanților sectoarelor economice. Valoarea adaugată a SDL poate fi generată atât de caracterul inovator al intervenției prin LEADER, cât și de impactul generat de aceasta la nivelul respectivului teritoriu. Cuantificarea valorii adăugate se va realiza cu ajutorul indicatorilor specifici propuși în fiecare SDL.

LEADER generează valoare adăugată în teritoriu prin:

 • Capacitatea instituțională creată și consolidată prin parteneriate;
 • Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
 • Identificarea unor soluții locale creative pentru problemele existente la nivel local;
 • Dezvoltarea proiectelor de utilitate publică și/sau cu impact economic, social, cultural și natural;
 • Dezvoltarea identității locale;
 • Schimburi de experiență și bune practici inter-teritoriale și trans-naționale.

Grupul de acțiune local (GAL)

GAL este un parteneriat privat – public activ. Parteneriatul local care elaborează Strategia de Dezvoltare Locală va fi format din diferiți actori privați și publici reprezentativi, care vor fi definiți în liniile directoare naționale. Sarcinile ce revin GAL, conform art.34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 sunt obligatorii și esențiale pentru implementarea cu succes a SDL și vizează:

 • consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;
 • conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51 % din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;
 • asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;
 • pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
 • primirea și evaluarea cererilor de finanțare depuse;
 • selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;
 • monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.

În structura parteneriatului, a elaborării și a implementării SDL trebuie să se asigure promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor reprezenta cel puțin 51% la nivel decizional. Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-ului și comitet de selecție) și raportat la populația acoperită într-un teritoriu GAL.

Aria de aplicabilitate a strategiilor de dezvoltare locale (SDL) LEADER se aplică în teritorii coerente cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentate de Unități Administrativ Teritoriale – comune si Unități Administrativ Teritoriale – orașe mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori. Având în vedere densitatea redusă a populației în zona Delta Dunării de 11, 94 loc/km², pentru această zonă se va acepta un prag minim de 5.000 locuitori. Aceste limitări asigură un echilibru adecvat între o masă critică de actori implicați și identificarea regională a zonelor. Legăturile dintre urban și rural reprezintă un instrument foarte important pentru dezvoltarea unei zone, vizând creșterea incluziunii sociale și reducerea sărăciei. Suprafața eligibilă totală LEADER este de 228.754 km2, cu o populație de 11.359.703 locuitori. Acoperirea vizată a teritoriului și a populației eligibile LEADER este de 100%, cu un număr estimat de 120 GAL-uri.

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login